Оточ одь

EN MN

Бүгэд арадай сонин “Буряад үнэн”: “Отошо –Одь” гэжэ нэрэтэй эмнэлэгэй дорнод медицинын врач Пүнсэгийн Баатар хорон хабдарые (рак) бусад үбшэнтэй адилхан эмшэлэгддэг үбшэн гэжэ хэлэжэ байна

Нийтэлсэн: 2011/10/23

“Отошо –Одь” гэжэ нэрэтэй эмнэлэгэй дорнод медицинын врач Пүнсэгийн Баатар хорон хабдарые (рак) бусад үбшэнтэй адилхан эмшэлэгддэг үбшэн гэжэ хэлэжэ байна!

Рак үбшэн эмшэлэгдэггүй үбшэн гэжэ бүгэдэндэ мэдээжэ ха юм. Харин тийхэдэнь зүүн зүгэй арадуудай занашлта медицинын “Отошо –Одь” гэжэ нэрэтэй эмнэлэг хорон хабдарые бусад  үбшэнтэй адилхан эмшэлэгддэг үбшэн гэжэ хэлэжэ байна! Тус эмнэлэгэй захирал болохо Дорнод медицинын врач Пүнсэгийн Баатар 18 жэлэй туршада энэ муухай үбшэ эмшэлжэ байнхай. Үрэ дүнгүүдынь угаа үндэр, хурга даража тоолобол, хабдарhаа эдэгэhэн зон хэдэн зуу хүрэхэ байха. Мүнөө Монголой сонин болон телевидени энэ эмшэлгэ тухай арад түмэндэ тунхаглажа, эрдэмтэд болон медигүүдэй  дунда буха ехэ хөөрөлдөөн боложо байна. Шэнэ юумэндэ этигэжэ үгэдэггүй, өөрынгөө эрдэм мэдэсэhээ саашаа хаража эдэгээнэбди гэжэ худалаар хэлэнэ” –гэжэ байжа эмшэ Баатар тухай үгэ хүүршье гаргана. Харин минии хахад жэлэй туршада энэ эмшэнтэй нягта холбоо барисаатай байжа, архивайнь баян материал шудалжа, гурба – арба гаран жэлэй саана хорон хабдарhаа эдэгээд, мүнөө жаргажа ябаhан хүнүүдтэй уулзажа,эмнэлгынь дансануудтай танилсаад, тэрээнhээ гадуур миний байтар “Отошо –Одь” эмнэлэгтэ хандаhан хүнүүдэй эдэгэжэ эхилээд байхада, эмшэ Баатарай үнэн гээшые баримталаагүйдэ аргагүй.

Үнэн гээшэ үнэн байдаг шуу. П.Баатарай намтарынь hонин. Тэрэ түрүүшээр Улаанбаатарай медицинскэ институт дүүргэhэн байна.Мэргэжэлтэ врач болоод, хүндэ атлетикээр hорлиго хэжэ байтраа (штанга үргэдэг байгаа) гэнтэ зүрхөө үбдэжэ баруун медицинынгээ шугамаар яашье эмшэлжэ ядаад, дорнод эмшэлгэдэ хандаhан байгаа. Зүблэлтэ засагай хашалтата байдалай үедэ эмшэ лама нар нюусаар эмшэлгэ хэдэг байhан ушарhаа П.Баатар хэдэ хэдэн хүнөөр дамжажа, тэрэ дорнод эмшэнтэй золгоhон.

Доржо гэжэ жэнхэни нэрэтэй Одь маарамба Баатарта оройдоол гурван тан үгөө юм ха. Хэдэн удаан сагай туршада зүрхөө үбдөөд, хий hудаhаа хүдэлжэ, унтаха нойроо алдажа, нилээн зобоhон Баатар, өөрын ухаагаар бодоходо, хоёр адха эмэй орондо гурбахан тан барюулаад табихадань, үнэншөөшьегүй hаа, бараалхаа, хадаа хүртэе гээд, тэрэ эмыень ууhан байгаа. Гурбан үдэрэй туршада эдэгэшэхэб гэжэ ой ухаандаа hанаагүй ябаhан Баатар гайхахын ехээр гайхаад, дорнод эмнэлгын хэды хүсэтэй, хэды шэдитэйе өөр дээрээ туршан ойлгожо,

Одь маарамбада шаби орхые гуйгаа бэлэй. Тиигэжэ маарамбын шабинарай тоодо орожо, 12 жэлэй туршада hураhан байгаа. Дурна зүгэй заншалта медицинэ Чингис хаанай аша болохо Хубилай сэсэн хаанай оролдолгоор 1265 байгуулагдаhан намтартай. Гэлтэй хари, тэрэ үедэ хэлэбэшэгэй хүреэлэн (академи)  байгуулагдаhан байгаа.Тэрэнэй нэгэ hалбаринь эмшэлгэ болон hуралсалай танхим байгуулагдаад, тээ хожомынь, мүнөө сагай хэлээр хэлбэл, медицинскэ институт бии болоо hэн. Тэрэ дээдэ hургуулийн захирал,баhал мүнөөнэйхеэр хэлэбэл, тэрэнэй ректор Одь маарамбын наймдахи үеын хулинсаг байhан түүхэтэй. Иимэ уг гарбалтай түрэхын эмшэ багшатай байhандаа П. Баатар омогорхожо ябадаг. Дорнод эмшэн гээшэ шабинарайнгаа  эгээл эрхимүүдэй эрхимдэ эрдэм шадабарияа дамжуулдаг юм.

 П. Баатар 1991 онhоо эмшэлгэ хэжэ эхилhэн. Анха түрүүшымни убшэнтэн 39 жэлэй туршада хараагүй ябаhан Дорнод губийн Сандан бэлэй- гэжэ Баатар хөөрөө hэн – Би тэрээниие эмшэлээ hэм. Хөөрхы Сандан hүүлшынгээ үдэр болотор алтан дэлхэйе хаража яваа бэлэй. Хорон хабдартай түрүүшымни үбшэнтэн тэрэл айрмагай Дэжэдмаа бэлэй. Тэрэ хотоёо үбдэhэн байгаа. Баhа үшөө hабадаа хабдартай болоhон Батсух хандаhан байгаа. Эдэ хоёрые эмшэлгэ гэжэ багшамни намай ябуулаа hэн. Багша хэрэгтэм бүри оролсонгүй, намай дуугай хинаад лэ ябаа. Ехэл жэкыгээ бэлэйб. Эмшэлгэнэй түрүүшын үрэ дүнгэй мэдэгдэтэр оройдоол хоёр – гурбан долоо хоног юм. Тэрээхэн сагай хугасаа намда ехэл ута унжагай байгаа hэн.Харин тэрэ хоёр эхэнэрэй хорото хабдар илажа гарахадаа, өөрыгөө эрдэм мэдсэдэ үнэншөө бэлэйб.

 

 Сергей Доржиев.  Бүгэд арадай сонин “БУРЯАД ҮНЭН”  2009-11-19. ¹46.